REGULAMIN SKLEPU

Regulamin Serwisu Internetowego „GDAŃSKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE”

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://gdanskiecentrumstomatologiczne.pl/.

3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.

4. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Serwisie

5. Konto – część Serwisu wydzielona dla danego Użytkownika. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto, chyba, że Administrator Serwisu wyrazi zgodę na kolejne.

6. Sklep Internetowy – wydzielona cześć Serwisu obejmująca funkcjonalności służące zawieraniu Umów sprzedaży.

7. Administrator Serwisu – GDAŃSKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w ul. Zygmunta Noskowskiego 17a, 80-170 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000304286, o kapitale zakładowym 130 000,00 ZŁ, NIP 5833023909, REGON 22059647100000.
8. Umowa na korzystanie z serwisu – umowa zawierana z Użytkownikiem, który uzupełnił dane wskazane w formularzu.
9. Umowa na newsletter – umowa zawierana z Użytkownikiem, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. Umowa na Usługę Medyczną - umowa na o wykonanie Usługi Medycznej zawierana pomiędzy Administratorem Serwisu, a Użytkownikiem, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.
11. Umowa – Umowa na korzystanie z serwisu lub Umowa na newsletter lub Umowa na Usługę Medyczną.
12. Usługa Medyczna – usługa z zakresu stomatologii, protetyki, radiologii lub innego zakresu związanego z działalnością Administratora Serwisu wskazana jako dostępna w treści Serwisu.
13. Materiał Użytkownika – wszelkie treści niezależnie od treści, które zamieszczane są w Serwisie przez Użytkowników, w szczególności w formie komentarzy.
14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

15. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

16. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.

17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.

2. Serwis prowadzony jest przez Administratora Serwisu.

3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zawieranie Umów na Usługę Medyczną oraz zapoznania się z treściami publikowanymi w ramach Serwisu.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) podstawowe funkcjonalności Serwisu,
b) minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu,
c) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta,
d) zasady zawierania Umów na Usługę Medyczną z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu,
e) zasady zamieszczania Materiałów Użytkownika,
f) tryb postępowania reklamacyjnego,
g) zasady polityki ochrony danych osobowych,
h) zasady zmiany Regulaminu.

5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies,,
d) zainstalowany program FlashPlayer.
6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: https://gdanskiecentrumstomatologiczne.pl/regulamin-sklepu/ i sporządzić wydruk.

7. Informacje o Usługach Medycznych podane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

8. Administrator Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

9. Administrator Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

10. Administrator Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.

11. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym podmiotom.

12. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych elementów, których kopiowanie lub utrwalanie zostało wyraźnie dopuszczone przez Administratora Serwisu.

13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści materiałów zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

14. Administrator Serwisu zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Zmiany takie wymagają zmiany Regulaminu, wyłącznie w takim zakresie w jakim zmieniają prawa lub obowiązki Użytkowników lub Administratora Serwisu.

III. Podstawowe Zasady Korzystania z Serwisu
1. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie indywidualnego Konta poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie. Zarejestrowanie i utworzenie Konta w Serwisie nie jest jednak warunkiem zawierania Umów sprzedaży.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu, w którym Użytkownik musi podać dane oznaczone jako wymagane.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Administrator Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu za pośrednictwem jego Konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich;
b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
c) dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Administratora Serwisu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu.
6. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej,
c) korzystania ze Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e) korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi , mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
7. Dokonując rejestracji w Serwisie, a także korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Administratora Serwisu oraz poszanowania dobrych obyczajów.
8. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.
9. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania Konta lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu. Rozwiązanie Umowy na korzystanie z serwisu nie ma wpływu na zawarte przez Użytkownika Umowy sprzedaży.
10. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania Konta w Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania Konta przez Użytkownika lub usunięcia Konta przez Administratora Serwisu. Rozwiązanie Umowy na korzystanie z serwisu nie ma wpływu na zawarte przez Użytkownika Umowy sprzedaży.
11. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
12. Umowa o newsletter zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
13. Użytkownicy, którzy zawarli umowę na newsletter powiadamiani są o zmianie Regulaminu w zakresie usługi newsletter również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy o newsletter przez wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
14. Do umowy na korzystanie z serwisu oraz umowy na newsletter odpowiednie zastosowanie mają również postanowienia pkt VII niniejszego Regulaminu.
IV. Procedura zawierania Umów na Usługę Medyczną
1. Zawarcie Umowy na Usługę Medyczną nie wymaga posiadania Konta.
2. W celu zawarcia Umowy na Usługę Medyczną należy dokonać wyboru Usługi Medycznej, która oznaczone jest jako „dostępna”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu.
3. Wybór zamawianych Usług Medycznych jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka.
4. W celu zawarcia Umowy na Usługę Medyczną Użytkownik zobowiązany jest wybrać jeden z dostępnych w Serwisie terminów wykonania Usługi Medycznej i jedno z dostępnych miejsc wykonania Usługi Medycznej. Użytkownik zobowiązany jest stawić się w ustalonym w Umowie na Usługę Medyczną czasie i miejscu.
5. W trakcie procedury zamawiania - do momentu naciśnięcia przycisku "zamawiam", Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Usług Medycznych, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z Serwisu wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie Umowy na Usługę Medyczną.
7. W celu złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i oznaczonych przez Administratora jako wymagane. Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres e-mail podany przez Użytkownika potwierdzenia przez Administratora Serwisu Umowy na Usługę Medyczną.
8. Jeżeli z treści Serwisu wynikać będzie, że Użytkownik w celu wykonania Usługi Medycznej powinien poczynić określone przygotowania lub zaniechać określonych czynności (np. spożywania posiłków przez określony czas), Użytkownik zobowiązany jest zastosować się do takich instrukcji, pod rygorem odmowy wykonania Usługi Medycznej przez Administratora Serwisu.
9. Usługa Medyczna może być wykonana wyłącznie na rzecz tego Użytkownika, którego dane zostały podane przy zawieraniu Umowy na Usługę Medyczną.
10. Administrator Serwisu może kontaktować się z Użytkownikiem, który zawarł Umowę na Usługę Medyczną telefonicznie lub mailowo celem jej potwierdzenia, ustalenia dodatkowych wymogów związanych z wykonaniem Usługi Medycznej lub ustalenia nowego miejsca lub terminu świadczenia Usługi Medycznej. Wszelkie zmiany w treści Umowy na Usługę Medyczną wymagają zgody Użytkownika, którą to zgodę Użytkownik może wyrazić w dowolnej formie.
11. W wypadku niemożności realizacji Usługi Medycznej z przyczyn zależnych od Administratora Serwisu w terminie wynikającym z Umowy o Usługę Medyczną, a Użytkownik nie wyraził zgody na inny termin lub miejsce wykonania Usługi Medycznej zawarta umowa wygasa, a Administrator Serwisu informuje o tym fakcie Użytkownika drogą mailową i zwraca mu otrzymaną od niego należność za tę część zamówienia, która nie została zrealizowana (jeżeli została wcześniej zapłacona przez Użytkownika).
12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że brak stawiennictwa w miejscu i terminie świadczenia Usługi Medycznej wynikającym z Umowy na Usługę Medyczną lub stawiennictwo w stanie uniemożliwiającym wykonanie Usługi Medycznej nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty ceny za Usługę Medyczną, chyba że co innego wynika z mających zastosowanie przepisów prawa.
13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na charakter świadczonej działalności przez Administratora Serwisu rozpoczęcie wykonania Usługi Medycznej może ulec przedłużeniu, zatem Użytkownik powinien zaplanować dłuższy czas na Usługę Medyczną. Administrator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby sytuacje takie nie miały miejsca.
V. Ceny i metody płatności
1. Ceny Usług Medycznych podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
2. Użytkownik może wybrać udostępnione przez Administratora Serwisu formy płatności za zamówione Usługi Medyczne. W celu dokonania płatności z góry Użytkownik powinien kierować się informacjami dostarczonymi przez Administratora Serwisu lub operatora danej płatności. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem operatorów płatności, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów świadczenia usług przez takiego operatora.
3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży lub, na życzenie Użytkownika, faktura VAT, która przesyłana jest Użytkownikowi wyłącznie na adres e-mail podany w Zamówieniu, na co Użytkownik wyraża zgodę.
VI. Materiały Użytkownika
1. Administrator Serwisu może umożliwić Użytkownikom lub wyłącznie Zarejestrowanym Użytkownikom zamieszczanie i publikowanie Materiałów Użytkownika w wybranych przez Administratora Serwisu miejscach Serwisu.
2. Użytkownik przesyłając lub zamieszczając Materiały Użytkownika w ramach Serwisu reprezentuje własne poglądy i opinie biorąc pełną odpowiedzialność za publikowane treści. Administrator Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Materiały Użytkownika, chyba że odpowiedzialność taka wynika z mających zastosowanie przepisów prawa.
3. Niedopuszczalne jest przesyłanie lub umieszczanie przez Użytkownika w Serwisie Materiałów Użytkownika sprzecznych z prawem, pornograficznych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, wulgarnych i naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne.
4. Każdy przesłany lub zamieszczony w Serwisie Materiał Użytkownika powinien być wynikiem osobistej twórczości Użytkownika lub Użytkownik powinien być uprawniony przez osoby, którym przysługują prawa do danych Materiałów Użytkownika do posługiwania się nimi w ramach Serwisu, jak również spełniać następujące warunki:
a. treść Materiały Użytkownika nie może naruszać żadnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, biorąc pod uwagę, że dostęp do treści Materiału Użytkownika będzie miał każdy inny Użytkownik bez względu na wiek;
b. treść Materiału Użytkownika powinna być zgodna z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie może zawierać informacji obraźliwych lub wulgaryzmów w szczególności naruszać dóbr osobistych osoby trzeciej,
c. treść Materiału Użytkownika nie może naruszać praw autorskich lub innych podobnych praw, w tym prawa do ochrony wizerunku jakiejkolwiek osoby trzeciej,
d. treść Materiału Użytkownika nie może stanowić bezpośredniej i zamierzonej reklamy dotyczącej innych podmiotów niż Administrator Serwisu.
5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub blokowania możliwości przesyłania lub umieszczenia Materiałów Użytkownika naruszających niniejszy Regulamin bez powiadamiania Użytkownika, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika Materiału Użytkownika Administrator Serwisu może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Serwisu. Przy publikacji zamieszczonego przez Użytkownika Materiału Użytkownika Administrator Serwisu może, ale nie musi publikować podpisu Użytkownika.
7. Użytkownik w momencie przesłania lub zamieszczenia Materiału Użytkownika w Serwisie udziela Administratorowi Serwisu niewyłącznej licencji na korzystanie z treści Materiału Użytkownika poprzez jego emisję na dowolnych stronach sieci Internet jako całości, jak i wszystkich elementów zawartych w Materiale Użytkownika, w całości i we fragmentach, z modyfikacjami i bez, bez ograniczeń czasowych, nieodpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji odpłatnej lub nieodpłatnej, na tych samych zasadach w celu umożliwienia świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu. Licencja obejmuje również prawo do zamieszczenia Materiału Użytkownika we wszelkich materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu, w tym wydawanych metodą drukowaną. Licencja nie wygasa pomimo wyrejestrowania konta Użytkownika lub rozwiązania umowy na korzystanie z Serwisu zawartej z zarejestrowanym Użytkownikiem.
8. Administrator Serwisu, działając również przez wyznaczonych moderatorów, uprawniony jest do dowolnego przeniesienia lub zmodyfikowania Materiału w ramach Serwisu, jak również do zablokowania lub usunięcia Materiału Użytkownika lub całej dyskusji w przypadku jeżeli Materiał Użytkownika narusza niniejszy Regulamin.
9. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika, który narusza Regulamin zamieszczając w Serwisie treści bądź inne materiały o charakterze reklamowym opłatą, jak za zamieszczenie reklamy w Serwisie na warunkach komercyjnych.
10. W przypadku, jeżeli w związku z naruszeniem przepisów prawa lub praw osoby trzeciej przez jakikolwiek Materiał Użytkownika zamieszczony lub przesłany w ramach Serwisu, Administratorowi Serwisu groziła odpowiedzialność z jakiegokolwiek tytułu, Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Administratora Serwisu z takiej odpowiedzialności w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, a w przypadku jeżeli Administrator Serwisu poniesie straty lub koszty, do zwrotu takich strat lub kosztów w pełnej wysokości.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierający Umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od Umowy następuje poprzez oświadczenie, które musi nastąpić do 14 dni od dnia zawarcia Umowy, przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Administrator Serwisu zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsumentowi przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza jest jednak wskazane i ułatwi proces odstąpienia od Umowy.
4. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. W przypadku braku podania rachunku bankowego, płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta, z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku – Administrator Serwisu podejmie starania celem skontaktowania się z Konsumentem cele ustalenia sposób zwrotu.
5. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Administrator Serwisu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora Serwisu utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora Serwisu o utracie prawa odstąpienia od umowy,
d) w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy o prawach konsumenta
6. Użytkownik wyraża zgodę, aby Usług Medyczna została w całości świadczona przed zakończeniem upływu czasu na odstąpienie od Umowy sprzedaży w rozumieniu powyższych ustępów.
VIII. Reklamacje

1. Wszystkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać na adres: kontakt@gdanskiecentrumstomatologiczne.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
2. Administrator Serwisu rozpatrywać będzie reklamacje w terminie 30 dni kalendarzowych.

IX. Dane osobowe

1. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawiera Polityka Prywatności. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik akceptuje również Politykę Prywatności. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkowników stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza otrzymanie i zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania Jego danych osobowych.

X. Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia [05.02.2021 r.________________].
3. Administrator Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Administratora Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Administratora Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
4. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zasady wykonania Umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie danej zmiany.

Załącznik nr 1
TREŚĆ OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

-Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

________________________________________________________________________________________________

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

_________________________________________________________________________________________________

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

- Adres konsumenta(-ów)

_________________________________________________________________________________________________

- Dane do przelewu, nr konta bankowego

_________________________________________________________________________________________________

Zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania ewentualnej korekty faktury i odesłania jej na adres Gdańskie Centrum Stomatologiczne sp. z o.o. ul. Noskowskiego 17A, 80-170 Gdańsk

- Data i podpis

_________________________________________________________________________________________________

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego Rozporządzeniem informujemy, że na potrzeby funkcjonowania naszego serwisu przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z podaną niżej informacją.
Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas przebywania na stronie Serwisu oraz podczas korzystania z Usług Medycznych. Każdy Użytkownik akceptuje niniejsze zasady Polityki Prywatności przy zawieraniu odpowiedniej Umowy.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu i wszystkie pojęcia, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce prywatności posiadają znaczenia nadane im przez Regulamin.

Postanowienia ogólne
Administratorem Twoich danych osobowych jest Administrator Serwisu, będący jednocześnie Świadczeniodawcą Usług Medycznych, tj. GDAŃSKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w ul. Zygmunta Noskowskiego 17a, 80-170 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000304286, o kapitale zakładowym 130 000,00 ZŁ, NIP 5833023909, REGON 22059647100000.

Możesz kontaktować się z Administratorem elektronicznie: kontakt@gdanskiecentrumstomatologiczne.pl lub wysyłając korespondencję na adres Administratora Serwisu we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe?
Jeśli odwiedzając Serwis nie zdecydujesz się założyć konta w Serwisie lub skontaktować się z nami poprzez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie internetowej, wówczas nie przetwarzamy żadnych informacji na Twój temat, z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych związanych z administrowaniem naszymi serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany przez nas również do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się ze stroną Serwisu). Nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfikować Cię na podstawie samego adresu IP.
Dane zbierane podawane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu komunikacji z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Twojego zapytania.
Dane osobowe, które podajesz w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu konta w Serwisie będą przetwarzane w celu założenia Twojego profilu, organizowania wymiany informacji między Tobą a Administratorem Serwisu zasadach określonych w Regulaminie, a także – w przypadku, jeśli złożysz reklamację – w celu ich rozpatrywania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z Administratorem Serwisu Umowa na Usługę Medyczną oraz zawarta z Administratorem Serwisu umowa o korzystanie z Serwisu. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy. Odmowa ich podania lub podanie danych nieprawidłowych uniemożliwi korzystanie z danych usług.
Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, związany z reklamą naszych usług.
Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie praw Sprzedawcy w postępowaniach sądowych lub administracyjnych.
W przypadku jeżeli zdecydujesz się skorzystać z Usług Medycznych będziemy przetwarzali również dane dotyczące Twojego zdrowia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda wyrażana przy zawieraniu odpowiedniej umowy. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności zgadzasz się, aby dane dotyczące Twojego stanu zdrowia, w tym Twoja dokumentacja medyczna były przekazywane lekarzom i innym członkom personelu medycznego –w celu zapewnienia możliwości udzielania świadczenia leczniczego.

Skąd i w jaki sposób pozyskujemy Twoje dane osobowe?
Administrator Serwisu przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie przy zawieraniu Umowy Sprzedaży Pakietu Usług Telemedycznych oraz poprzez podanie danych osobowych na formularzach Serwisu.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
W zależności od łączących Cię z Sprzedawcą relacji, Administrator Serwisu może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:
a) dane osobowe (np. imię i nazwisko),
b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
c) dane identyfikacyjne (np. PESEL, adres IP),
d) dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
e) dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania),
f) dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji),
g) dane medyczne dotyczące Twojego stanu zdrowia dostarczone przez Ciebie lub Wykonawcę (np. opinie lekarskie, wyniki badań).

Jak długo moje dane osobowe są̨ przechowywane?
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla Umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończyło się świadczenie usług.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) podmiot właściwy dla danego etapu realizacji Umowy, tj.: podmioty, którym Administrator Serwisu powierzył przetwarzanie danych, a więc podmioty obsługujące system płatności elektronicznych, dostawcy usług pocztowych, podmioty organizujące i zapewniające świadczenie Usługi Medycznej, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty organizujące i zapewniające obsługę informatyczną Administratora Serwisu,
b) osoby współpracujące ze Administratorem Serwisu na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę,
c) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
d) podmioty, z którymi Administrator Serwisu jest powiązany kapitałowo lub osobowo, odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa.
Administrator Serwisu nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom, osobom fizycznym i instytucjom, danych osobowych Użytkowników Serwisu. Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika.
Administrator Serwisu w trosce o bezpieczeństwo danych Użytkowników Serwisu umożliwia modyfikację lub usunięcie ich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Modyfikacja lub usunięcie danych mogą zostać zgłoszone na adres: kontakt@gdanskiecentrumstomatologiczne.pl.

Jakie prawa Ci przysługują odnośnie Twoich danych osobowych?
Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
Zależnie od konkretnych okoliczności związanych z czynnością̨ w zakresie przetwarzania mogą̨ mieć́ zastosowanie pewne warunki lub ograniczenia. Możemy podlegać́ pewnym obowiązkom prawnym, które nie pozwalają̨ nam na natychmiastowe usuniecie Twoich danych. Takie obowiązki wynikają̨
z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przepisów o rachunkowości.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności, masz bezwarunkowe prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać kontaktując się z nami na adres: kontakt@gdanskiecentrumstomatologiczne.pl.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez Administratora Serwisu usług w ramach Serwisu. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Administratora Serwisu usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Świadczenia Usług – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, podanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy na Usługę Medyczną oraz umowy o korzystanie z Serwisu, jest GDAŃSKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w ul. Zygmunta Noskowskiego 17a, 80-170 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000304286, o kapitale zakładowym 130 000,00 ZŁ, NIP 5833023909, REGON 22059647100000, zwany dalej „Administratorem”.
2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:
a) prawidłowego wykonania Umowy – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania tej umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
b) w celu dochodzenia roszczeń - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1f RODO),
c) w celu archiwizacyjnym - podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przeznaczenie wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1f RODO),
d) w celach marketingowych - podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda,
e) z uwagi na okoliczność, że przedmiotem umowy jest realizacja Usług Medycznych Administrator przetwarza również Państwa dane dotyczące zdrowia, podstawą przetwarzania tych danych jest zapewnienie opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2h RODO).
3. Pana/Pani dane będą ujawniane w ramach realizacji umowy następującym odbiorcom:
a) podmiot właściwy dla danego etapu realizacji umowy. Podmiotem jest firma współpracująca z Administratorem, zapewniająca wykonanie poszczególnych usług niezbędnych do realizacji umowy, tj.: podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych, a więc podmioty obsługujące system płatności elektronicznych, dostawcy usług pocztowych, podmioty organizujące i zapewniające świadczenie Usług Medycznych, w szczególności osoby fizyczne lub prawne będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty organizujące i zapewniające obsługę informatyczną Administratora ,
b) osoby współpracujące z Administratorem na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę.
4. U Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kontakt@gdanskiecentrumstomatologiczne.pl.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym usługa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Pani/Pana ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończyło się świadczenie usług.
6. Ma Pani/Pan prawo:
a) dostępu do podanych w związku z umową danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Administratora przekazanych jej danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody
i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Na już potrzebna ekstrakcja (usunięcie) zęba ?
Specjalnie dla Was posiadamy wiele terminów na wizytę w naszym oddziale w Gdyni !
Umów się już dziś !

Tel. 58 661 88 08

Nasze Rejestratorki, postarają się odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania !